Σύνδεση
σε λογαριασμό
Νέα
εγγραφή
Wish
List
v
GO

Η χρήση αυτού του site (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Νομικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό το λόγο, πρωταρχικό μέλημα της ατομικής επιχείρησης «gini group» είναι η παράθεση των παρακάτω όρων και των λοιπών σελίδων βοηθείας που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

1. Εφαρμογή

1.1 Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.ginigroup.com. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την gini group εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

1.2. Η Πλοήγησή σας στο site και η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για κάθε παράνομο και αντίθετο στους όρους της παρούσας σύμβασης σκοπό.

1.3. H gini group δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η gini group, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
 
2. Ευθύνη Χρήστη

2.1 Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα gini group για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην gini group ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 
2.2 Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας επιτρέψουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της gini group. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της gini group και η gini group δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η gini group δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η gini group σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την gini group της ιστοσελίδας.
 
3. Λογαριασμός Χρήστη

3.1 Σε περίπτωση χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του site www.ginigroup.com από πλευράς του χρήστη, αυτός/ή θεωρείται υπεύθυνος/η για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του (e-mail, username και password), καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

3.2 Η gini group δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις που συνεπάγονται και απορρέουν από την καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του site (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία με την gini group και η αποστολή παραγγελιών) σε περίπτωση κοινοποίησης από εσάς σε οποιονδήποτε τρίτον των προσωπικών στοιχείων συνδρομητή (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, το όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης συνδρομητή).

3.3
Η gini group δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να σας ζητήσει να τροποποιήσετε ή να επαληθεύσετε το όνομα χρήστη (Username), τον κωδικό πρόσβασης (Password), την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (Εmail address) ή άλλα προσωπικά στοιχεία συνδρομητή.

3.4
Διεθνείς Χρήστες. Το συγκεκριμένο site, ελέγχεται από την gini group η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Ελλάδα) και διοικείται και λειτουργεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας αλλά και η παραγγελία των προς πώληση προϊόντων από χρήστες εκτός Ελλάδας, στην επικράτεια των οποίων τούτο είναι παράνομο. Η εν λόγω επιχείρηση δεν εγγυάται ότι τα πωλούμενα από αυτήν προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται και αγοράζονται στην επικράτεια του χρήστη, προς τούτο και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθεσία της επικράτειάς του.

4. Ασφάλεια

4.1 Η gini group αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

4.2 Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της gini group επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης συνδρομητή (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Πρόσβασης συνδρομητή (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα της gini group δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της gini group με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Ειδικότερα και αναλυτικότερα για το θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ισχύουν όσα προβλέπονται και συμφωνούνται στο άρθρο 14 του παρόντος.
 
5. Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του site

5.1 Το www.gini group.com παρέχεται από την gini group ως έχει και όπως είναι διαθέσιμο. Η gini group δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του site συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

5.2 Η gini group δεν εγγυάται ότι το site www.gini group.com, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την gini group δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Παρά ταύτα θα καταβάλλει οιαδήποτε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων. Η gini group δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του site συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

5.3 Η gini group στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα gini group ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η gini group δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

6.1 Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα της gini group και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει σε αυτήν τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική έγγραφη άδεια από τη gini group ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

6.2 Η gini group παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του site και δεν επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων που περιέχονται σε αυτό (εκτός από το downloading, όπου το επιτρέπει η ανάλογη ένδειξη) ή την τροποποίηση, ολόκληρου ή τμήματός του, παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της gini group. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης ή εμπορικής χρήσης του site ή περιεχομένων του. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του site και των περιεχομένων σε αυτό, οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, και τέλος, η χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων συλλογής δεδομένων (εργαλεία data mining, robots, ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων). Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου του site, για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της gini group.

6.3 Καταγγελίες Πνευματικών Δικαιωμάτων: Η gini group και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.ginigroup.com σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία άλλων. Εάν θεωρείτε ότι υλικό κάθε τύπου έχει αντιγραφεί με έναν τρόπο που αποτελεί την παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
 
7. Παραγγελίες

7.1 Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστοτόπο www.ginigroup.com και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την gini group με σχετική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της gini group, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Στις εν λόγω φόρμες ζητούνται στοιχεία προσωπικά (όνομα και διεύθυνση αποστολής), καθώς και οικονομικά στοιχεία (αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης). Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

7.2 Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως εγγράφως (ηλεκτρονικά) την gini group (το αργότερο εντός 1 ώρας από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

7.3 Η gini group διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια άρνησης παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωσης λογαριασμών χρηστών, καθώς και διαγραφής, αλλαγής περιεχομένου ή ακύρωσης παραγγελιών.

7.4
Απαγορεύεται η μεταπώληση των προϊόντων. Επιτρέπεται μόνο η αγορά για ιδία χρήση.
 
8. Τιμή και όροι πληρωμής

8.1 Εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή καταλόγου που επιδεικνύεται για τα προϊόντα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.ginigroup.com αντιπροσωπεύει την λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το αναλογούν ποσού του ΦΠΑ θα προστίθεται πριν την τελική επιβεβαίωση της αγοράς. Στην περίπτωση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών υπό τη μορφή πακέτου, το άθροισμα των τιμών των μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει περίπτωση να μην ισούται με την τιμή του πακέτου προϊόντων ή υπηρεσιών. Όσον αφορά προϊόντα που πωλούνται από την gini group, η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά την στιγμή της παραγγελίας. Αυξομείωση αυτής της τιμής σε ύστερο χρόνο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με την οποία θα χρεωθεί ο πελάτης. Η πιστωτική κάρτα των πελατών δεν χρεώνεται μέχρι ότου η παραγγελία εισαχθεί στην τυπική διαδικασία αποστολής. Παρά το γεγονός ότι η gini group καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ένας μικρός αριθμός των προϊόντων του καταλόγου της μπορεί να έχει τιμολογηθεί με λάθη. Εάν αντιληφθούμε ένα λάθος τιμολόγησης θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες: Εάν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι χαμηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το προϊόν. Εάν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, κατά την κρίση μας, είτε θα έρθουμε σε επαφή με εσάς πριν αποστείλουμε το προϊόν ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για την ακύρωση.

8.2 Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α) Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners που έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα.
β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με τηλεομοιοτυπία στο 210-3230702, το ονομαστικό καταθετήριο στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου). Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι EUROBANK: 0026-0002-65-0102110453.
 
9. Περιγραφές Προϊόντων

Η gini group προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα xαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων, όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο site. Εντούτοις, η gini group δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προς πώληση προϊόντα είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα ή εν γένει με λάθη.
 
10. Εγγύηση

Οι εγγυήσεις των προσφερόμενων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.ginigroup.com προϊόντων είναι εκείνες που προσφέρονται από τους κατασκευαστές αυτών. Η gini group δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρεται διαφορετικά.
 
11. Παράδοση – Κυριότητα - Κίνδυνος

11.1 Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατή αυτή μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

11.2 Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα €5 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για κάθε παραγγελία συνολικού βάρους μέχρι 5 κιλά. ενώ για παραγγελίες συνολικού βάρους άνω των 5 κιλών, η επιπλέον χρέωση είναι €0,90 για κάθε επιπλέον κιλό (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι χρεώσεις αυτές αφορούν περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ως δυσπρόσιτες. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier), δυσπρόσιτες, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας θεωρείται δυσπρόσιτη και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Παραγγελίας εγγράφως και σε χρονικό διάστημα περίπου 24ωρών. Εφόσον δεν συμφωνείτε με το κόστος μεταφοράς δικαιούστε εντός 2 ωρών από την ώρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης να ζητήσετε την διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους σας του κόστους μεταφοράς.

11.3 Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας είναι κατά προσέγγιση. Η gini group θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα το αργότερο 2 εργάσιμες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία απεστάλη και επιβεβαιώθηκε η παραγγελία κατά τα συμφωνηθέντα στο άρθρο 5 του παρόντος. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

11.4 Η gini group δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

11.5 Τα προϊόντα θα παραδίδονται στον τόπο αποστολής ασφαλώς και διακριτικώς συσκευασμένα με συστημένη επιστολή ή με courier στα χέρια σας, ανάλογα με τις ως άνω διακρίσεις.
 
12. Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη

Είστε υπεύθυνοι για:
12.1 Την επιλογή του Προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας
12.2 Τα έξοδα επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) με την gini group, εάν υπάρξουν.
 
13. Υπαναχώρηση-Επιστροφές Προϊόντων- Δικαιώματα Καταναλωτών

13.1 Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων και το κόστος αποστολής τους αρχικά σε εσάς.

13.2 Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και βέβαια να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

13.3 Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως κατεστραμμένα προϊόντα ή έλλειψη εξαρτημάτων του προϊόντος.

13.4 Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως (fax. 210-3230702) αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής) εντός της ως άνω 10ήμερης προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την gini group. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι Πραξιτέλους 29, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ10560 και υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή ή με courier με κόστος του αγοραστή (αποστολέα).

13.5 Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.

13.6 Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

14. Ασφάλεια

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.Για κάθε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: +30 210 3230701-2 ή στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση: sales@ginigroup.com Footer Images Footer Images
The company was strengthened in order to modernize
under OP Digital Convergence and the ROP of Attica
Footer Images © 2016 GiniGroup.com Implemented by Footer Images